השתלמויות

השתלמויות מקצועיות במכללה

המכללה לפיננסים וביטוח תפחת אחרי הכנס השנתי,

מספר השתלמויות בתל אביב וחיפה.