לוח בחינות פנימיות

בחינות הרישוי מחולקות לשני גופים במשרד האוצר:המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך , הבחינות תתקיימנה אחת ל-6 חודשים ,להלן רשימת הבחינות:

בחינות המפקח על הביטוח – מועד חורף 2017:

שם בחינה תאריך שעה
יסודות ודיני ביטוח 20.11.2017 16:30
בחינת גמר-ביטוח רכוש 20.11.2017 16:30
בחינת גמר-ביטוח תאונות 20.11.2017 16:30
בחינת גמר- ביטוח פנסיוני 20.11.2017 16:30
בחינת גמר-ביטוח ימי 20.11.2017 16:30

** אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות ללא מעבר בחינות היסוד.

ניתן להירשם לבחינות הרישוי במועד חורף 2017 החל מיום כ"ב בתמוז התשע"ז (16 ביולי 2017)
ועד ליום כח'  בתשרי התשע"ז (18 באוקטובר 2017).

בחינות הרשות לניירות ערך– מועד חורף 2017:

שם בחינה תאריך שעה
כלכלה 02.11.2017 16:30
חשבונאות 06.11.2017 16:30
סטטיסטיקה ומימון 09.11.2017 16:30
אתיקה מקצועית* / דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית 13.11.2017 16:30
מקצועית א' ** 14.12.2017 16:30
מקצועית ב' ** 18.12.2017 16:30

** אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות ללא מעבר בחינות היסוד.

ניתן להירשם לבחינות הרישוי במועד קיץ 2017 החל מיום כב' בתמוז התשע"ז (16 ביולי 2017)
ועד ליום כט' בתשרי התשע"ז (19 באוקטובר 2017).

הנחיות לרישום לבחינות:
על מנת להירשם לבחינה כלשהי יש לבצע את הפעולות הבאות:
1 .ההרשמה תעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו
il.gov.isa.www. 2 .רישום לבחינה יתבצע באמצעות טופס פ-001( טופס הרשמה( אותו ניתן למצוא באתר הרשות בעמוד "טפסים תשלומים ואגרות".
3 .ניתן לשלם אגרת בחינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
4 .נרשם חדש נדרש לבצע הרשמה ראשונית באתר האינטרנט של הרשות באמצעות טופס פ-014 )אותו ניתן למצוא באתר הרשות בעמוד "טפסים תשלומים ואגרות"(. לאחר הרישום יקבל הנרשם קוד אישי באמצעות דוא"ל/מסרון )SMS .)באמצעות הקוד האישי יוכל הנרשם לוודא באתר il.co.isaexams://http /אם הרשמתו נקלטה.
5 .נרשם שאינו חדש, אשר כבר נרשם בעבר ובידו קוד אישי, יוכל לוודא למחרת יום ההרשמה כי הרשמתו נקלטה בכתובת:
il.co.isaexams://http ./ 6 .זימונים לבחינות ישלחו באמצעות הדוא"ל עד כשבוע לפני מועד כל בחינה וכן באמצעות מסרון )SMS )כיומיים לפני כל בחינה. נבחן שלא קיבל זימון יוכל לגשת לבחינה גם ללאהזימון. הבהרה חשובה: לא ניתן להירשם לבחינות הרישוי לאחר מועד סגירת ההרשמה. לעניין זה אנא ראו את הודעת הרשות שפורסמה בנושא. לצפייה לחץ כאן.

לידיעת הנרשמים:
1 .אין אפשרות לדחות רישום לבחינה אלא רק לבטל הרשמה.
2 .דחייה תתאפשר רק במקרים בהם נבחן נרשם באותו מועד הן לבחינות היסוד והן לבחינה מקצועית, ולא עבר אחת או יותר מבחינות היסוד. במקרים אלו הרשות תדחה את מועד הרשמתו של הנבחן למועד בחינה עתידי. 3 .פרטים לגבי ביטול הרשמה והחזר אגרה ניתן למצוא באתר הרשות )"כללים להחזר אגרת בחינה"(.
4 .הבחינה תיערך בגימנסיה העברית "הרצליה", רח' ז'בוטינסקי 106 תל אביב ובתיכון עירוני ד', רח' ויצמן ,744 תל אביב.